• e-dziennik
 • moodle
 • quizlet
 • Transedu

Oferta edukacyjna Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica

4 LETNIE TECHNIKUM w zawodach
technik spedytor  NOWOŚĆ

technik informatyk                                                                           
technik logistyk                                                                             
technik ekonomista                                                                       
technik handlowiec

3 LETNIA SZKOŁA BRANŻOWA dla młodocianych pracowników w zawodach:

 • magazynier - logistyk  NOWOŚĆ
 • sprzedawca
 • ślusarz
 • wielozawodowa: zawody blacharz samochodowy, cukiernik, elektryk, fryzjer, krawiec, kucharz, lakiernik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz, operator obrabiarek skrawających,piekarz, rolnik, stolarz, tapicer, wędliniarz

3 LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - zaoczne - absolwenci szkoły zawodowej rozpoczynają naukę od drugiej klasy

Krótka charakterystyka zawodów

 • Technik informatyk

  Nauka w technikum trwa cztery lata - absolwent uzyskuje tytuł technika informatyka. Uczniowie w czasie trwania nauki dzięki odpowiedniemu programowi nauczania i wykwalifikowanej kadrze zdobywają wszechstronną wiedzę z przedmiotów: ogólnych: język polski, języki obce, matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia, przedsiębiorczość, specjalistycznych: systemy operacyjne i sieci komputerowe, oprogramowanie biurowe, programowanie strukturalne i obiektowe, multimedia i grafika komputerowa, urządzenia techniki komputerowej, specjalizacja. W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w zakładach związanych z technologią informatyczną np.: w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego, prowadzących serwis i sprzedaż sprzętu komputerowego W wyniku kształcenia uczeń uzyskuje ogólną wiedzę z zakresu informatyki, poznaje zasady funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania, potrafi projektować bazy danych, poznaje metody i języki programowania, zna środowisko wielu systemów operacyjnych, w tym sieciowych, potrafi rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem komputera. Nauka może być kontynuowana na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych na kierunkach technicznych. Absolwenci technikum informatycznego mogą podjąć pracę we wszystkich gałęziach gospodarki na stanowiskach związanych z zastosowaniem informatyki jako: administratorzy sieci, graficy komputerowi, projektanci baz danych. Absolwenci są przygotowani do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia działalności własnej firmy usługowej.
 • Technik logistyk

  Logistyka-jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta Nauka w technikum trwa cztery lata – absolwent uzyskuje tytuł technika logistyka. Uczniowie w czasie trwania nauki dzięki odpowiedniemu programowi nauczania i wykwalifikowanej kadrze zdobywają wszechstronną wiedzę z przedmiotów: ogólnych: język polski, języki obce, chemia, fizyka, biologia, matematyka, geografia, historia, przedsiębiorczość, specjalistycznych: podstaw logistyki, gospodarki zapasami, ekonomiki logistyki, transportu i spedycji, planowania logistycznego, gospodarki elektronicznej, laboratorium logistyczno-spedycyjnego. W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w zakładach związanych z technologią logistyczną: w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją przewozów samochodowych, kolejowych i in., prowadzących obsługę klienta, zajmujących się planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych. W wyniku kształcenia uczeń uzyskuje ogólną wiedzę z zakresu obsługi klienta, przepływu informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji, procesy zaopatrzeniowe, czynności transportowe i składowe. Nauka może być kontynuowana na kierunkach technicznych studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych. Absolwenci technikum logistycznego mogą podjąć pracę we wszystkich gałęziach gospodarki na stanowiskach związanych z logistyką jako specjaliści:. planowania kosztów logistyki, sporządzania rozkładów i wytaczania tras komunikacyjnych, organizacji transportu miejskiego, tworzeniem systemu mobilnej komunikacji teleinformatycznej. Absolwenci są przygotowani do uruchomienia, zorganizowania i prowadzenia działalności własnej firmy usługowej - transportowej
 • Technik ekonomista

  Nauka w technikum trwa cztery lata - absolwent uzyskuje tytuł technika ekonomisty. Uczniowie w czasie trwania nauki dzięki odpowiedniemu programowi nauczania i wykwalifikowanej kadrze zdobywają wszechstronną wiedzę z przedmiotów: ogólnych: język polski, języki obce, matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia, historia, przedsiębiorczość, w-f, specjalistycznych: podstawy ekonomii, prawo, ekonomia, rachunkowość, pracownia ekonomiczna, specjalizacja, język obcy zawodowy. W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w zakładach, przedsiębiorstwach, bankach, spółdzielniach, urzędach, firmach prywatnych na stanowiskach umożliwiających zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania, planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli. W wyniki kształcenia uczeń uzyskuje ogólną wiedzę teoretyczna i praktyczną umożliwiającą wykonywanie podstawowych zadań w zawodzie technika ekonomisty, do których należą m.in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych. Nauka może być kontynuowana na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych na kierunkach ekonomicznych. Absolwenci technikum ekonomicznego mogą być zatrudniani w działach finansowo księgowych: banków, przedsiębiorstw prywatnych, państwowych, firm ubezpieczeniowych, urzędów administracji m.in. skarbowych. Absolwenci są przygotowani do uruchomienia, zorganizowania i prowadzenia działalności własnej firmy.
 • Technik handlowiec

  Uczniowie w czasie trwania nauki dzięki odpowiedniemu programowi nauczania i wykwalifikowanej kadrze zdobywają wszechstronną wiedzę z przedmiotów: ogólnych: język polski, języki obce, matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia, przedsiębiorczość, specjalistycznych: podstawy ekonomii, ekonomika handlu, statystyka, rachunkowość handlowa, marketing, towaroznawstwo, elementy prawa, pracownia ekonomiczno-handlowa. W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w przedsiębiorstwach związanych z handlem: hurtowniach, firmach handlowych, magazynach. W wyniku kształcenia uczeń uzyskuje ogólną wiedzę dotyczącą działalności handlowej. Poznaje zasady prowadzenia negocjacji handlowych z dostawcami i odbiorcami, wykorzystuje różne formy marketingowe. Potrafi dokonać analizy skuteczności i efektywności sieci dystrybucji towarów i usług, kosztów działalności handlowej. Stosuje różne formy i techniki sprzedaży. Nauka może być kontynuowana na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych na kierunkach handlowych. Absolwenci technikum handlowego mogą podjąć pracę we wszystkich gałęziach gospodarki związanych z handlem: w komórkach handlowo marketingowych, prowadzić samodzielnie firmę handlową, pracować w instytucjach kontroli handlu ( Państwowa Inspekcja Handlowa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta). Absolwenci są przygotowani do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia działalności własnej firmy handlowej.