Oferta edukacyjna Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica

5 LETNIE TECHNIKUM w zawodach:
technik grafiki i poligrafii cyfrowej  NOWOŚĆ

technik informatyk                                                                           
technik logistyk                                                                             
technik ekonomista                                                                       
technik handlowiec

3 LETNIA SZKOŁA BRANŻOWA dla młodocianych pracowników w zawodach:

 • sprzedawca
 • wielozawodowa: zawody blacharz samochodowy, cukiernik, elektryk, fryzjer, krawiec, kucharz, lakiernik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz, operator obrabiarek skrawających,piekarz, rolnik, stolarz, tapicer, wędliniarz

Krótka charakterystyka zawodów

 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

         Nauka w technikum trwa cztery lata (dla absolwentów gimnazjum) lub pięć lat (dla absolwentów szkoły podstawowej) - absolwent uzyskuje tytuł technika informatyka.

  CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
  Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekt pracy technika grafiki i poligrafii cyfrowej może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.

  Nauka w naszej szkole umożliwia:
  • zdobycie tytułu technika grafiki i poligrafii cyfrowej,
  • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
               AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
               AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

  • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.
    MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej może podejmować pracę w:
  • agencjach reklamowych,
  • studiach graficznych,
  • wydawnictwach,
  • firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw,
  • instytucjach badawczych przy dokumentacji badań,
  • własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej.
   
    PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

  Technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien charakteryzować się:
  • zainteresowaniem techniką komputerową,
  • zdolnościami manualnymi,
  • starannością,
  • zmysłem plastycznym,
  • poczuciem estetyki,
  • kreatywnością,
  • umiejętnościami technicznymi i plastycznymi,
  • dobrą pamięcią i zdolnością koncentracji,
  • dokładnością i terminowością,
  • samokontrolą i cierpliwością,
  • umiejętnością pracy pod presją czasu,
  • umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów.
      MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

  W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.
 • Technik informatyk

         Nauka w technikum trwa cztery lata (dla absolwentów gimnazjum) lub pięć lat (dla absolwentów szkoły podstawowej) - absolwent uzyskuje tytuł technika informatyka.

  CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
  Technik informatyk to zawód przyszłości. informatyk to człowiek wszechstronny, który nie tylko zna się na sprzęcie, ale także na oprogramowaniu. To człowiek, który musi być gotowy do podejmowania nowych zadań, wyzwań oraz zdobywania nowych doświadczeń Technik informatyk diagnozuje oprogramowanie, projektuje strony internetowe, tworzy aplikacje internetowe, projektuje i tworzy sieci komputerowe, projektuje bazy danych, instaluje oprogramowanie, korzysta z literatury technicznej, pisze pogramy w różnych językach programowania, dobiera sprzęt do konkretnych sytuacji, podejmuje i rozlicza działalność gospodarczą.
  Efekt pracy technika informatyka może przybrać postać zdiagnozowanego i prawidłowo działającego komputera, prawidłowo skonfigurowanych i bezbłędnie działających urządzeń peryferyjnych. Technik informatyk może wykonać projekt i implementację sieci komputerowej. Reprezentanci tego zawodu projektują, tworzą oraz administrują  stronami WWW i systemami zarządzania treścią, programują aplikacje desktopowe internetowe oraz mobilne. Zajmują się także projektowaniem, tworzeniem, administracją i użytkowaniem baz danych.

  Nauka w naszej szkole umożliwia:
  • zdobycie tytułu technika informatyka,
  • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
                EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
                EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

  • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach,
  • nabycie umiejętności posługiwania się najnowocześniejszym i wysokiej jakości sprzętem komputerowym.
  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może podejmować pracę jako:
  • grafik komputerowy,
  • administrator sieci,
  • informatyk wsparcia użytkowników,
  • konsultant/wdrożeniowiec IT,
  • pozycjoner stron internetowych,
  • robotyk,
  • konsultant help desk,
  • serwisant sprzętu komputerowego,
  • tester oprogramowania komputerowego,
  • webmaster.
  Czynności, które absolwent będzie  wykonywał w swojej pracy zawodowej jako technik informatyk, zależeć będzie przede wszystkim od działu informatyki, a także od specyfiki zakładu pracy, w którym znajdzie on zatrudnienie. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele.

    PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

  Technik informatyk powinien charakteryzować się:
  • chęcią ciągłego rozwoju i samokształcenia,
  • zainteresowaniem technicznym,
  • traktowaniem swojego zawodu jak pasji,
  • talentem do przedmiotów ścisłych,
  • umiejętnością twórczego i abstrakcyjnego myślenia,
  • systematycznością, wytrwałością w realizacji powierzonych zadań,
  • umiejętnością współpracy w grupie.
    MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

  W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika informatyka, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.
 • Technik logistyk

  OPIS ZAWODU

  Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Wykorzystuje też informacje płynące z rynku, by optymalizować korzyści wynikające z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Do podstawowych zadań technika logistyka należy wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów wpływających oraz:

  • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
  • zarządzanie zapasami;
  • organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową;
  • zarządzanie gospodarką odpadami;
  • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

  PERSPEKTYWY PRACY

  Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej zajmują stanowiska koordynatorów zaopatrzenia i zbytu, spedytorów, przedstawicieli handlowych, magazynierów. Mogą także pracować jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

  ATUTY

  • Dostęp do nowoczesnych pracowni specjalistycznych.
  • Wykwalifikowana kadra.
  • Wsparcie w kształceniu praktycznym ze strony znanych firm z regionu.
  • Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji.
  • Możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

  UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY

  Technik logistyk

 • Technik ekonomista

  OPIS ZAWODU

  Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • obliczania podatków;
  • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
  • prowadzenia rachunkowości;
  • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
  PERSPEKTYWY PRACY

  Absolwent kierunku technik ekonomista może być zatrudniony we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową; w bankach, ubezpieczeniach społecznych, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach zajmujących się obrotem nieruchomościami, firmach konsultingowych. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności. Technik ekonomista zajmuje stanowiska w małych podmiotach gospodarczych oraz w firmach i instytucjach, w których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

  ATUTY
  • Doświadczona kadra dydaktyczna.
  • Przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy.
  • Możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
  • Zajęcia z wykorzystaniem profesjonalnych programów biurowych.
  UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY Technik ekonomista
 • Technik handlowiec

  OPIS ZAWODU

  Absolwent kierunku technik handlowiec jest przygotowany do zarządzania firmą handlową, do organizacji pracy sklepów, zaopatrzenia placówek detalicznych, udziału w rozmowach handlowych. Potrafi przygotować dokumentację związaną z zamówieniami i przyjmowaniem towarów, przygotować towary do sprzedaży, zorganizować proces sprzedaży, rozliczać sklepy i inne placówki handlowe. Zajmuje się również kontrolą jakości towarów, zaopatrzeniem hurtowni, akwizycją sprzedaży hurtowej. Zawód technika handlowca jest jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

  Nauka na kierunku technik handlowiec pozwala na zdobycie następujących umiejętności:

  • organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
  • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
  • prowadzenie działań reklamowych i marketingowych;
  • organizowanie i prowadzenie działalności handlowej;
  • zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.

  PERSPEKTYWY PRACY

  Absolwent może podjąć samodzielną działalność lub pracować w firmie, a także zostać przedstawicielem handlowym lub specjalistą do spraw klienta. Może również pracować w placówkach handlu detalicznego i hurtowego oraz innych jednostkach zajmujących się sprzedażą, promocją, reklamą towarów i usług. Technik handlowiec może też znaleźć zatrudnienie jako dystrybutor produktów, telemarketer, szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów.

  ATUTY

  • Nauka posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi w zakresie realizacji transakcji kupna-sprzedaży.
  • Wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczna.
  • Atrakcyjne praktyki zapewnione przez szkołę.
  • Zdobycie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym.

  UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY

  Technik handlowiec